Nazwa pełna

SYSSITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000593238

NIP

5862302279

REGON

363295669

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 grudnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

225 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu (w tym prezes zarządu) jednoosobowo.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIR. 3 USTAWY AML)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

35,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016