Nazwa pełna

V440 SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000577049

NIP

5272745461

REGON

362574367

Data rejestracji

24 września 2015 r.

Adres siedziby

Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

261,4 tys. zł

Kapitał docelowy

169,7 tys. zł

Kapitał wpłacony

261,4 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,5 mln zł

2017 r.

1,5 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

3,3 mln zł

1,4 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015