Nazwa pełna

SOUND OBJECT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000569869

NIP

9512396230

REGON

362221427

Adres siedziby

Aleja Wilanowska 263, 02-730 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej I komunikacyjnej

 • Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej I komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

166.7 tys. zł

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

166.7 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 

Liczba akcji wszystkich emisji

166.7 tys.

Wartość nominalna akcji

1.00 zł

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  50.000 AKCJI SERII A - UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, ŻE WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII A MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ ZAWIESIĆ LUB ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  34000

  Uprzywilejowanie

  34.000 AKCJI SERII B - UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, IŻ WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII B MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  16000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  10453

  Uprzywilejowanie

  10453 AKCJI SERII D UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, ŻE: 1. WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII D MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, ORAZ 2. W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY AKCJE SERII D MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU Z MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W KWOCIE 200.000 ZŁ PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH AKCJI SERII D

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  16725

  Uprzywilejowanie

  16.725 AKCJI SERII E UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY AKCJE SERII E MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU LIKIWDACYJNEGO SPÓŁKI W TAKI SPOSÓB, ŻE W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OTRZYMAJĄ KWOTĘ 1.600.000 ZŁOTYCH, PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII E

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  15679

  Uprzywilejowanie

  AKCJE SERII G SĄ UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, IŻ: (I) WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII G MAJĄ PRAWO DO POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ ZAWIESZENIA LUB ODWOŁANIA POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA ZARZĄDU, ORAZ (II) AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII G PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI, KTÓRE WYKONUJE SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII G, WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ŚRODKI W KWOCIE 1.500.000,00 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII G.

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  7466

  Uprzywilejowanie

  AKCJE SERII H SĄ UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, IŻ: (I) AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII H PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI, KTÓRE WYKONUJE SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII H, WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ŚRODKI W KWOCIE 499.998,02 ZŁ (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH I DWA GROSZE), PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII H, (II) WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII H MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  16426

  Uprzywilejowanie

  AKCJE SERII I SĄ UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, IŻ: AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII I PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI, KTÓRE WYKONUJE SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII I, WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ŚRODKI W KWOCIE 1.100.049,22 (JEDEN MILION STO TYSIĘCY CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH I DWADZIEŚCIA DWA GROSZE), PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII I.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 26. 10. 2018 r. , rep. A nr 306/2018, notariusz anita hnatyszyn, kancelaria notarialna w warszawie, zmiana § 8 ust. 1, § 8 ust. 1 lit. H, § 8 ust. 5, statutu 16. 07. 2018 r. , uchwała nr 4/2018 rady nadzorczej sound object technologies spółka akcyjna dotycząca przyjęcia jednolitego tekstu statutu.

 • 26. 10. 2018 r. , rep. A nr 306/2018, notariusz anita hnatyszyn, kancelaria notarialna w warszawie, zmiana §8 ust. 1, §8 ust. 5, §9, §14 ust. 2, §19 ust. 2, §20 ust. 2 lit. C), §20 ust. 2 lit. D), §20 ust. 2 lit. H)

 • 16. 10. 2015 r. , rep. A nr 9381/2015, notariusz paweł zbigniew cupriak, kancelaria notarialna w warszawie, zmiana treści statutu poprzez zmianę § 8 ust. 1 oraz przyjęcie nowego statutu spółki stanowiącego jedncześnie tekst jednolity statutu spółki

 • Akt notarialny z dnia 22 maja 2015 roku, notariusz marcin łaski, kancelaria notarialna w warszawie, rep. A nr 4188/2015

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 23.10.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 15.09.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.09.2017

  Od 22. 05. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 22. 05. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 22. 05. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 22. 05. 2015 do 31. 12. 2015

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

{{ fieldValue.v }}