Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 3 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

SOUND OBJECT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000569869

NIP

9512396230

REGON

362221427

Data rejestracji

6 sierpnia 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gen. Józefa Zajączka 11 / 14, 01-510 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

174.2 tys. zł

Kapitał wpłacony

174.2 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0.00 zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

  • Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

  • Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych

  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oddelegowanie członka rady nadzorczej, anny aranowskiej- bablok (pesel ***) do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy, od 12 listopada 2019 r. Do 12 lutego 2020 r. (uchwała rady nadzorczej nr 2/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. )

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016