Nazwa pełna

FUNDACJA HOTELE HISTORYCZNE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000549580

NIP

6762486458

REGON

361085407

Data rejestracji

25 marca 2015 r.

Adres siedziby

Pijarska 17, 31-015 Kraków, Polska

Cel działania

1. Promocja hoteli prowadzonych w obiektach historycznych. 2. Promocja tradycji i historii poszczególnych hoteli historycznych. 3. Pomoc w poszukiwaniach archiwalnych i genealogicznych. 4. Promocja turystyki związanej z poznawaniem tradycji i historii Polskiej. 5. Pomoc w zakresie doradztwa dla podmiotów prowadzących hotele w obiektach historycznych. 6. Pomoc w działalności na rzecz organizaji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1 - 5

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu fundacji są uprawnieni wszyscy członkowie zarządu z tym, że przy składaniu oświadczeń woli rodzących zobowiązania finansowe oświadczenie woli składane jest przez dwóch członków zarządu działających wspólnie. W przypadku zobowiązań nie przekraczających 3. 000,00 zł takie oświadczenie może być złożone przez każdego członka zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015