Nazwa pełna

FUNDACJA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PNSA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000510321

NIP

7010425897

REGON

147249458

Data rejestracji

21 maja 2014 r.

Data ostatniej zmiany

16 października 2018 r.

Adres siedziby

Bielska 29 / 2, 02-394 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja artykułów piśmiennych

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Wydawanie książek

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy członek zarządu samodzielnie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014