Nazwa pełna

FUNDACJA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PNSA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000510321

NIP

7010425897

REGON

147249458

Data rejestracji

21 maja 2014 r.

Adres siedziby

Bielska 29 / 2, 02-394 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja artykułów piśmiennych

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Wydawanie książek

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy członek zarządu samodzielnie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014