Dane aktualne

Nazwa pełna

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 marca 2014 r.

KRS

0000503222

NIP

7010131150

REGON

141318276

Kapitał zakładowy

5.5 mln zł

Kapitał wpłacony

5.5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

422.7 tys. zł

Adres siedziby

Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: dwóch członków zarządu łącznie jeden członek zarządu wraz z prokurentem

Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA W OPARCIU O AR. 109(4) § 1(1) KODEKSU CYWILNEGO UPOWAŻNIA PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2015

Ta organizacja ma jeszcze 14 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »