Nazwa pełna

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000503222

NIP

7010131150

REGON

141318276

Data rejestracji

25 marca 2014 r.

Adres siedziby

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,5 mln zł

Kapitał wpłacony

5,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

278,9 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 1 lipca 2018 r. — 30 czerwca 2019 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: dwóch członków zarządu łącznie jeden członek zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 10 marca 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA W OPARCIU O AR. 109(4) § 1(1) KODEKSU CYWILNEGO UPOWAŻNIA PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2015