Nazwa pełna

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIE

KRS

0000048819

NIP

5260001281

REGON

010512347

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1/ oświadczenie woli za towarzystwo gospodarcze Polskie elektrownie składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona. 2/ zarząd może do oświadczenia woli za towarzystwo w organicznym zakresie upoważnić dyrektora biura i inne osoby zatrudnione w biurze towarzystwa. Upoważnienie powinno być określone na piśmie i podpisane przez prezesa i członka zarządu. 3/ oświadczenie woli w organicznym zakresie zgodnie z ust. 2 muszą być składane przez dyrektora biura i jedną z upoważnionych osób.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

330,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 887 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004