Nazwa pełna

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIE

KRS

0000048819

NIP

5260001281

REGON

010512347

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1/ oświadczenie woli za towarzystwo gospodarcze Polskie elektrownie składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona. 2/ zarząd może do oświadczenia woli za towarzystwo w organicznym zakresie upoważnić dyrektora biura i inne osoby zatrudnione w biurze towarzystwa. Upoważnienie powinno być określone na piśmie i podpisane przez prezesa i członka zarządu. 3/ oświadczenie woli w organicznym zakresie zgodnie z ust. 2 muszą być składane przez dyrektora biura i jedną z upoważnionych osób.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

283,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 887 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004