Nazwa pełna

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIE

KRS

0000048819

NIP

5260001281

REGON

010512347

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1/ oświadczenie woli za towarzystwo gospodarcze Polskie elektrownie składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona. 2/ zarząd może do oświadczenia woli za towarzystwo w organicznym zakresie upoważnić dyrektora biura i inne osoby zatrudnione w biurze towarzystwa. Upoważnienie powinno być określone na piśmie i podpisane przez prezesa i członka zarządu. 3/ oświadczenie woli w organicznym zakresie zgodnie z ust. 2 muszą być składane przez dyrektora biura i jedną z upoważnionych osób.

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Cel działania

Celem towarzystwa jest: - podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystywania urządzeń wytwarzających energię elektryczną. - inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego w przemyśle energetycznym. - wykonywanie analiz technicznych i ekonomicznych związanych z produkcją energii elektrycznej. - analizowanie rozwoju przemysłu energetycznego i wskazywanie źródeł jego finansowania. - prowadzenie działań na rzecz zmniejszania oddziaływania elektrowni na środowisko. - szkolenie i promocja kadr.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

330,3 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 887 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004