Nazwa pełna

JUMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000423411

NIP

6793082779

REGON

122590180

Data rejestracji

6 czerwca 2012 r.

Data ostatniej zmiany

15 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Topiarnia 9, 30-698 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Pozostały transport lądowy pasażerski

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

 • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników I agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wychowanie przedszkolne

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

 • Naprawa I konserwacja komputerów I artykułów użytku osobistego I domowego

 • Organizacje I zespoły eksterytorialne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 18 stycznia 2016 r.

  34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1700 ZŁ (TYSIĄC SIEDEMSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 stycznia 2016 r.

  66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3300 ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

WWW.JUMIKA.EU

Adres e-mail

BIURO@JUMIKA.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012