Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "OTWARTE SERCE" RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000419594

NIP

8711769940

REGON

122574353

Data rejestracji

10 maja 2012 r.

Data ostatniej zmiany

3 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Rynek 19, 33-230 Szczucin, Polska

Cel działania

A) rozwijanie I propagowanie inicjatyw, postaw I działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie I społeczeństwie przez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie; B) wspieranie organizacyjne I rzeczowe osób fizycznych I jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych I w podeszłym wieku. C) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom I osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej I działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom I osobom; D) działalność na rzecz promocji zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy, jak I zagrożonych zwolnieniem z pracy; E) działalność na rzecz rozwoju gospodarczego I przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; F) działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty I wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych I prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych; G) działalność na rzecz wypoczynku dzieci I młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej I sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; H) dbanie o ekologię I ochronę przyrody; I) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii I przemocy w rodzinie; J) działanie na rzecz umocnienia integracji europejskiej; K) rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy I wspólnego działania między różnymi społecznościami, dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych; L) inicjowanie I występowanie z wnioskami dotyczącym zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze I rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego I ochrony prawnej.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Rozwijanie I propagowanie inicjatyw I działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie I społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

 • Wspieranie organizacyjne I rzeczowe osób fizycznych I jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnoprawnych, chorych, samotnych I w podeszłym wieku.

 • Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom I osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom I osobom.

 • Działalność na rzecz promocji zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy, jak I zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 • Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego I przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

 • Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty I wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Działalność na rzecz wypoczynku dzieci I młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej I sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Dbanie o ekologię I ochronę przyrody.

 • Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii I przemocy w rodzinie.

 • Działanie na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy I wspólnego działania między różnymi społecznościami I dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych I uzależnionych.

 • Inicjowanie I występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspakajania potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze I rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenie socjalnego I ochrony.

 • Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami I innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.

 • Organizowanie I prowadzenie placówek kulturalno- oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych.

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej I szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych I wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych I socjoterapeutycznych.

 • Organizowanie I prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, domów dziennego I okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • Organizowanie domów dziecka dziennego pobytu dla niepełnosprawnych I w podeszłym wieku.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej I propagandowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY