Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 08.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 01.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 03.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 21.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 05.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 10.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 11.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 13.07.2012

  08. 07. 2011 - 31. 12. 2011

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 08. 07. 2011 - 31. 12. 2011

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 08. 07. 2011 - 31. 12. 2011

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 08. 07. 2011 - 31. 12. 2011

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  1000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  138866

  Uprzywilejowanie

  138.866 AKCJI IMIENNYCH SERII B DO CZASU GDY PRAWA Z NICH WYKONUJE CO DO CAŁOŚCI SERII JEDEN AKCJONARIUSZ A) CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJE SERII B PRZYPADAJĄ PO 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU B) CO DO PRAWA POWOŁYWANIA ORGANÓW SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ZE AKCJONARIUSZ WYKONUJĄCY PRAWA Z WSZYSTKICH AKCJI SERII B BĘDZIE UPRAWNIONY DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA TRZECH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ C) CO DO ZMIANY STATUTU W TEN SPOSÓB, ŻE DLA ZMIANY STATUTU WYMAGANA JEST ZGODA AKCJONARIUSZA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO WSZYSTKIE AKCJE SERII B

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  100.000 AKCJI NIEMYCH NA OKAZICIELA SERII C UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ Z NICH PRZYPADA DYWIDENDA, KTÓRA PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ O DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z KAŻDEJ AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ CO DO DYWIDENDY. WOBEC AKCJI SERII C PRAWO GŁOSU JEST WYŁĄCZONE.