Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY: MPGK KROSNO SP. Z O.O. LUB MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE

Przychody ogółem

Przychody netto ze sprzedaży

Przychody - ze sprzedaży produktów

Przychody - ze sprzedaży towarów i materiałów

Przychody - od jednostek powiązanych

Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Pozostałe przychody operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Przychody finansowe - Odsetki

Przychody finansowe - Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Pozostałe przychody operacyjne - Zysk z rochodu niefinansowych aktywów trwałych

Przychody finansowe - Inne

Przychody finansowe - Dywidendy i udziały w zyskach

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe