Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY: MPGK KROSNO SP. Z O.O. LUB MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE

Pasywa ogółem

Pasywa - Kapitał własny

Pasywa - kapitał podstawowy

Pasywa - kapitał zapasowy

Pasywa - kapitał z aktualizacji wyceny

Pasywa - Pozostałe kapitały rezerwowe

Pasywa - Zysk z lat ubiegłych

Pasywa - Zysk netto

Pasywa - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Pasywa - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Pasywa - Rezerwy na zobowiązania

Pasywa - Zobowiązania długoterminowe

Pasywa - Zobowiązania krótkoterminowe

Pasywa - Rozliczenia międzyokresowe

Udział kapitału własnego w pasywach ogółem

Udział kapitału obcego w pasywach ogółem
Stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do pasywów ogółem.

Udział zadłużenia w pasywach ogółem
Stosunek zobowiązań do pasywów ogółem.

Relacja kapitału własnego do kapitału obcego
Stosunek kapitału własnego do sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
Stosunek zobowiązań do kapitału własnego.

Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w pasywach ogółem

Wskaźnik udziału zobowiązań krótkoterminowych w pasywach ogółem