Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY: MPGK KROSNO SP. Z O.O. LUB MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE

Koszty ogółem

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Koszty - wytworzenia sprzedanych produktów

Koszty - Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Koszty - jednostkom powiązanym

Pozostałe koszty operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Pozostałe koszty operacyjne - Inne

Koszty ogólnego zarządu

Koszty finansowe - Odsetki

Koszty finansowe - Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Pozostałe koszty operacyjne - Strata z rochodu niefinansowych aktywów trwałych

Koszty finansowe - Inne

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe