Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY: MPGK KROSNO SP. Z O.O. LUB MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE

Aktywa ogółem

Aktywa trwałe

Aktywa - Wartości niematerialne i prawne

Aktywa - Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa - Należności długoterminowe

Aktywa - Inwestycje długoterminowe

Aktywa - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa Obrotowe

Aktywa - Zapasy

Aktywa - Należności krótkoterminowe

Aktywa - Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa - Krótoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem