Dane aktualne

Nazwa pełna

POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 sierpnia 2001 r.

KRS

0000036552

NIP

5540311775

REGON

091267838

Kapitał zakładowy

20.6 mln zł

Kapitał wpłacony

20.6 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

41.2 mln zł

Adres siedziby

Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

  • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern I pojemników metalowych

  • Naprawa I konserwacja metalowych wyrobów gotowych

  • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

  • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.PESA.PL

Adres e-mail

NOR@PESA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3656 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

Ta organizacja ma jeszcze 50 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »