Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 19 października 2018 r.

Nazwa pełna

AURA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000350836

NIP

8942994418

REGON

021219883

Data rejestracji

23 marca 2010 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2011-04-01

  Do

  2012-02-22

 • Od

  2013-04-01

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Transport drogowy towarów

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

 • Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 • Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

 • Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego osoba pełniąca funkcję zarządu nosi miano prezesa zarządu i reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę i zaciągać zobowiązania do wartości 50. 000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a powyżej 50. 000(pięćdziesiąt tysięcy) złotych spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 14 maja 2012 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010