Nazwa pełna

GERDA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000033351

NIP

1132238466

REGON

016314619

Data rejestracji

10 października 2001 r.

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

27. 09. 2013 r. Uchwała nr 2 z dnia 27. 09. 2013 r. Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki dom maklerski amerbrokers spółka akcyjna, akt notarialny sporządzony w dniu 27. 09. 2013 r. Przez małgorzatę brylewską- iwańczyk, notariusza w warszawie z kancelarii notarialnej przy ul. Elektoralnej 11 m. 7 za repertorium a nr 3502/2013

Finanse

Kapitał zakładowy

10,6 mln zł

Kapitał wpłacony

10,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

4,7 tys. zł

2007 r.

6,3 tys. zł

2006 r.

8,4 tys. zł

2006
2007
2011
8,4 tys. zł 6,3 tys. zł 4,7 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 60186 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2018