Nazwa pełna

GERDA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000033351

NIP

1132238466

REGON

016314619

Data rejestracji

10 października 2001 r.

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

27. 09. 2013 r. Uchwała nr 2 z dnia 27. 09. 2013 r. Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki dom maklerski amerbrokers spółka akcyjna, akt notarialny sporządzony w dniu 27. 09. 2013 r. Przez małgorzatę brylewską- iwańczyk, notariusza w warszawie z kancelarii notarialnej przy ul. Elektoralnej 11 m. 7 za repertorium a nr 3502/2013

Finanse

Kapitał zakładowy

10,6 mln zł

Kapitał wpłacony

10,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 60186 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2018