Nazwa pełna

"ARCTIC PAPER" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000306944

NIP

5993051607

REGON

080262255

Adres siedziby

Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn Nad Odrą, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 maja 2008 r.

Kapitał zakładowy

69,3 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

69,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie bądź dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem .

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

ATC

Liczba wyemitowanych akcji:

69,3 mln

Wartość rynkowa:

1,3 mld zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

286,1 tys. zł

Inne dane

Adres www

ARCTICPAPER.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008