Nazwa pełna

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000291379

NIP

9540005359

REGON

272129154

Adres siedziby

Krakowska 191, 40-389 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 października 2007 r.

Kapitał zakładowy

57,9 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

57,9 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

8,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest -w przypadku powołania zarządu jednoosobowego-prezes zarządu samodzielnie -w przypadku powołania zarządu wieloosobowego-dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

BMC

Liczba wyemitowanych akcji:

14,5 mln

Wartość rynkowa:

330,2 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

14,3 tys. zł

2017 r.

6 tys. zł

2016 r.

10,4 tys. zł

2015 r.

3,4 tys. zł

2014 r.

47,1 tys. zł

2013 r.

4,8 tys. zł

2012 r.

3,1 mln zł

2010 r.

311,8 tys. zł

2006 r.

420 zł

2005 r.

75 zł

2005
2006
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
75 zł 420 zł 311,8 tys. zł 3,1 mln zł 4,8 tys. zł 47,1 tys. zł 3,4 tys. zł 10,4 tys. zł 6 tys. zł 14,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.BUMECH.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007