Poprzednio

NEONET

Nazwa pełna

NEONET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

KRS

0000218498

NIP

8950021311

REGON

930310841

Adres siedziby

Nyska 48A, 50-505 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 września 2004 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

2 sierpnia 2023 r.

DNR-2-83/2023

System oceny zgodności

24 września 2020 r.

DIH-17/2020

Pozostałe

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

17,3 mln zł

2021 r.

8,2 mln zł

2020 r.

17,9 mln zł

2011 r.

420,5 tys. zł

2010 r.

874,3 zł

2009 r.

584,6 zł

2006 r.

19,3 tys. zł

2004 r.

28,3 tys. zł

2004
2006
2009
2010
2011
2020
2021
2022
28,3 tys. zł 19,3 tys. zł 584,6 zł 874,3 zł 420,5 tys. zł 17,9 mln zł 8,2 mln zł 17,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.NEONET.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004