Poprzednio

NEONET

Sprawozdanie za okres 1 kwietnia 2022 r. — 31 marca 2023 r.

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty