Nazwa pełna

BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000214072

NIP

5210082573

REGON

001384592

Adres siedziby

Starościńska 5, 02-516 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 sierpnia 2004 r.

Kapitał zakładowy

1,7 mld zł

Kapitał docelowy

209,1 mln zł

Kapitał wpłacony

1,7 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

26,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje jeden członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

BIO

Liczba wyemitowanych akcji:

85,9 mln

Wartość rynkowa:

318,6 mln zł

Decyzje UOKiK

25 października 2011 r.

DKK-127/2011

Kontrola koncentracji

8 lutego 2010 r.

DKK-9/2010

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,2 mln zł

2020 r.

123,3 tys. zł

2017 r.

21 mln zł

2012 r.

55,8 mln zł

2006 r.

4,1 mln zł

2005 r.

28,2 mln zł

2005
2006
2012
2017
2020
2023
28,2 mln zł 4,1 mln zł 55,8 mln zł 21 mln zł 123,3 tys. zł 5,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

50,7 mln zł

21 mln zł

2007 - 2013

1

45,4 mln zł

15,3 mln zł

Łącznie

2

96,1 mln zł

36,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.BIOTON.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004