Poprzednio

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA -PKP S.A.

Nazwa pełna

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000019193

NIP

5250000251

REGON

000126801

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

10,2 mld zł

Kapitał wpłacony

10,2 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa i członka zarządu, dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosoowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. Prezes zarządu spółki, w zakresie realizacji zadań obronnych w spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony oraz koordynacji zadań obronnych realizowanych w spółkach utworzonych przez pkp s. A. Na podstawie art. 14, 15 i 19 ustawy z dnia 8 września 2000 r. O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie koleje państwowe (dz. U. 2000 nr 84 poz. 948 z późn. Zm), uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

100 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Decyzje UOKiK

5 stycznia 2023 r.

DKK-4/2023

Kontrola koncentracji

11 października 2022 r.

DKK-246/2022

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 78 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

572,8 zł

2022 r.

583,3 zł

2021 r.

1,3 tys. zł

2012 r.

135,1 tys. zł

2011 r.

1 tys. zł

2010 r.

4,4 tys. zł

2009 r.

313,4 tys. zł

2008 r.

290,9 tys. zł

2007 r.

2,3 mln zł

2006 r.

21,4 mln zł

2005 r.

122,2 mln zł

2004 r.

2,8 mld zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2021
2022
2023
2,8 mld zł 122,2 mln zł 21,4 mln zł 2,3 mln zł 290,9 tys. zł 313,4 tys. zł 4,4 tys. zł 1 tys. zł 135,1 tys. zł 1,3 tys. zł 583,3 zł 572,8 zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

134,7 mln zł

88,3 mln zł

2007 - 2013

2

462,4 mln zł

186,3 mln zł

Łącznie

4

597,1 mln zł

274,5 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PKP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 63218 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY -SĄD GOSPODARCZY -XVI WYDZIAŁ REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001