Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 lipca 2003 r.

KRS

0000167578

NIP

5251575120

REGON

012373720

Adres siedziby

Aleja Przyjaciół 8 / 1A, 00-565 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza

 • Drukowanie I działalność usługowa związana z poligrafią

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Świadczenie bezpośredniej I pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej I organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Świadczenie bezpośredniej I pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej I organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych I jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim

 • Organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci I młodzieży na kolonie I obozy, a także na leczenie I rehabilitację w kraju I za granicą

 • Finansowanie nagród I stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych

 • Organizacja, wspieranie I dofinansowywanie krajowych, zagranicznych I międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw I koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów I konferencji naukowych, publikacji I wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym

 • Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi I społecznymi oraz informacji o możliwościach I sposobach im zapobiegania

 • Współpraca z organami administracji rządowej I samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych

 • Fundowanie I dofinansowywanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników, I obelisków

 • Nadawanie znaku "Bez barier" Oraz innych nagród I wyróżnień dla osób fizycznych I prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności fundacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5064 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »