Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 30, obowiązujące od 11 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

CASE - CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - FUNDACJA NAUKOWA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000167095

NIP

5260205291

REGON

012118755

Data rejestracji

9 lipca 2003 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Al. Jana Pawła Ii 61B, 01-031 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu zarządu składają członkowie zarządu samodzielnie. 2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w wyniku uchwały podjętej przez zarząd. 3. Oświadczenia woli w stosunku do członka zarządu składa przewodniczący rady fundacji lub inna osoba upoważniona przez radę fundacji.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1981 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.01.2008