Nazwa pełna

CASE - CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - FUNDACJA NAUKOWA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000167095

NIP

5260205291

REGON

012118755

Data rejestracji

9 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Al. Jana Pawła Ii 61B, 01-031 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest rozwijanie wiedzy o gospodarce oraz wspomaganie badań naukowych w tej dziedzinie.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

47,5 tys. zł

2016 r.

36,2 tys. zł

2011 r.

1,5 tys. zł

2011
2016
2020
1,5 tys. zł 36,2 tys. zł 47,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4 mln zł

3,8 mln zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu zarządu składają członkowie zarządu samodzielnie. 2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w wyniku uchwały podjętej przez zarząd. 3. Oświadczenia woli w stosunku do członka zarządu składa przewodniczący rady fundacji lub inna osoba upoważniona przez radę fundacji.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1981 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.01.2008