Nazwa pełna

QAIR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000939750

NIP

5272575036

REGON

141434835

Adres siedziby

Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 stycznia 2022 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,5 mln zł

Kapitał wpłacony

1,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

80,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu albo wiceprezes zarządu reprezentują spółkę samodzielnie bez ograniczeń, natomiast pozostali członkowie zarządu reprezentują spółkę działając samodzielnie przy czynnościach prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty 200. 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) oraz działając łącznie z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu przy czynnościach prawnych o wartości przekraczającej kwotę 200. 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100).

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI LUCIA HOLDING 2 Z SIEDZIBĄ W REPUBLICE FRANCUSKIEJ – KTÓREGO PODMIOTEM ZALEŻNYM JEST SPÓŁKA DOKONUJĄCA ZGŁOSZENIA. POSIADANE UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ DOKONUJĄCĄ ZGŁOSZENIA.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 6 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, ALBO PROKURETNA PRZYNAJMNIEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU)

 • Od 6 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, ALBO PROKURETNA PRZYNAJMNIEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU)

Inne dane

Adres www

WWW.QAIR.ENERGY/PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021