FUNDACJA

Numer KRS

0000090215

Numer NIP

5222498983

Numer REGON

11500547

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

ul. Złota 61 / 100

00-819 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
 • 86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
 • 86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
 • 86, 23, Z, PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
 • 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH IHUMANISTYCZNYCH
 • 86, 90, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • 85, 42, , ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ SZKOŁY WYŻSZE
 • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Ten podmiot jest wspólnikiem w:
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘC TYSIĘCY) ZŁOTYCH