Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

11 lutego 2002 r.

KRS

0000090215

NIP

5222498983

REGON

011500547

Adres siedziby

Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Praktyka lekarska dentystyczna

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność wspomagająca edukację

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Wychowanie przedszkolne

 • Szkoły podstawowe

 • Gimnazja

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Praktyka lekarska ogólna

 • Praktyka lekarska dentystyczna

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służby społecznych oraz szkoły wyższe

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 • Działalność szpitali

 • Realizacja projektów budowlanyuch związanych z wznoszeniem budynków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność w zakresie sportu I rekreacji dzieci niepełnosprawnych

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

 • Działalność związana z projekcją filmów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest każdy z członków zarządu

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 883 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002

Ta organizacja ma jeszcze 14 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »