Dane aktualne

Nazwa pełna

CREATIVE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000774253

NIP

6762562484

REGON

382695948

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Dworska 1, 30-314 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

6 aktualnych powiązań