Nazwa pełna

CHŁOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000751483

NIP

5851486198

REGON

381508648

Adres siedziby

Józefa Kraszewskiego 31, 81-815 Sopot, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 października 2018 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający wraz z członkiem zarządu lub prezes zarządu działający wraz z prokurentem.

Sprawozdanie za okres 17 sierpnia 2018 r. — 31 grudnia 2019 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,7 mln zł

2019 r.

250 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019