Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 13 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

CARUSO SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000745129

NIP

7162823698

REGON

381063063

Data rejestracji

23 sierpnia 2018 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    2019-11-01

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Działalność holdingów finansowych

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019