Nazwa pełna

CARUSO SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000745129

NIP

7162823698

REGON

381063063

Data rejestracji

23 sierpnia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

3 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność holdingów finansowych

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019