Poprzednio

VARITEX CONSTRUCTION

Nazwa pełna

ORANGE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000719917

NIP

7252261494

REGON

369541419

Adres siedziby

Stefana Żeromskiego 96, 90-550 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 lutego 2018 r.

Kapitał zakładowy

950 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, w sprawach, których wartość przekracza 50. 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu łącznie z prokurentem, o ile ten ostatni został powołany. Jeżeli zarząd spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018