Poprzednio

MG ENERGIA

Nazwa pełna

SPOWER SUDOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000709695

NIP

6562334962

REGON

369011609

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 grudnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

567,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU SPOWER SUDOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 3 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 10 sierpnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 10 sierpnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

498,8 tys. zł

2020 r.

352,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018