Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE TJT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000068664

NIP

6572436026

REGON

292451667

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zagnańska 153, 25-563 Kielce, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

9.9 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oceną ryzyka I szacowaniem poniesionych strat

 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność szpitali

 • Praktyka lekarska ogólna

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Praktyka lekarska dentystyczna

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Działalność pogotowia ratunkowego

 • Praktyka pielęgniarek I położnych

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność obiektów sportowych

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 6 grudnia 2001 r.

  19 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 900 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004