Poprzednio

FUNDACJA DLA WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Nazwa pełna

FUNDACJA DLA WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

KRS

0000668313

NIP

6312668917

REGON

366787120

Adres siedziby

Akademicka 2, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 marca 2017 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub dwóch wiceprezesów zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

A) uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenia funduszy i rozporządzania nimi na rzecz wydziału górnictwa i geologii politechniki śląskiej w gliwicach, zwanego dalej wydziałem, w szczególności służących jego rozwojowi; B) promocja wydziału we wszystkich obszarach jego działania; C) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków i jakości studiowania; D) wspomaganie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych studentów; E) inspirowanie organizowania i rozpowszechniania kultury studenckiej; F) wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na wydziale; G) wspieranie organizacji, których celem statutowym jest kultura, oświata i nauka w zakresie zgodnym ze statutem; H) wspieranie bazy badawczej, laboratoryjnej i dydaktycznej wydziału, podwyższające jakość studiowania lub służące jego rozwojowi.

Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017