Nazwa pełna

SATREV SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000635795

NIP

8943081944

REGON

364960301

Adres siedziby

Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 września 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

466,7 tys. zł

Kapitał docelowy

130 tys. zł

Kapitał wpłacony

466,7 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

63 tys. zł

2020 r.

40,9 mln zł

2019 r.

1,4 mln zł

2018 r.

2,7 mln zł

2018
2019
2020
2021
2,7 mln zł 1,4 mln zł 40,9 mln zł 63 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

58,2 mln zł

37,9 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

CONTACT@SATREV.SPACE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016