Nazwa pełna

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000057820

NIP

5730003999

REGON

150175921

Data rejestracji

14 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

22,7 mln zł

Kapitał wpłacony

22,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu samodzielnie, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółki art. 13 statutu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 24 października 2007 r.

    PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

  • Od 7 grudnia 2007 r.

    PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

  • Od 3 grudnia 2008 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Inne dane

Adres www

WWW.ERGIS.EU

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1830 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001