Poprzednio

ERGIS-EUROFILMS

Nazwa pełna

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000057820

NIP

5730003999

REGON

150175921

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

14 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

10,6 mln zł

Kapitał wpłacony

10,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu samodzielnie, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółki art. 13 statutu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 24 października 2007 r.

    PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

  • Od 7 grudnia 2007 r.

    PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

  • Od 3 grudnia 2008 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10 tys. zł

2020 r.

10,7 mln zł

2019 r.

120,9 tys. zł

2018 r.

396 tys. zł

2017 r.

376,3 tys. zł

2013 r.

13,3 tys. zł

2010 r.

9,6 mln zł

2009 r.

93,2 tys. zł

2008 r.

91,2 tys. zł

2007 r.

41,1 tys. zł

2006 r.

1,8 tys. zł

2005 r.

7,2 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2017
2018
2019
2020
2021
7,2 tys. zł 1,8 tys. zł 41,1 tys. zł 91,2 tys. zł 93,2 tys. zł 9,6 mln zł 13,3 tys. zł 376,3 tys. zł 396 tys. zł 120,9 tys. zł 10,7 mln zł 10 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ERGIS.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1830 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001