Nazwa pełna

ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000005459

NIP

6340135475

REGON

271514909

Data rejestracji

10 kwietnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

19 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Sokolska 34, 40-086 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

130.1 mln zł

Kapitał docelowy

26 mln zł

Kapitał wpłacony

130.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów -prowadzenie innych rachunków bankowych -udzielanie I potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw -udzielanie kredytów -emitowanie bankowych papierów wartościowych -przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych -wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego -prowadzenie kasy mieszkaniowej -udzielanie pożyczek pieniężnych -operacje czekowe I wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty -przechowywanie przedmiotów I papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych -prowadzenie skupu I sprzedaży wartości dewizowych -udzielanie I potwierdzanie poręczeń -pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym

Przedmiot pozostałej działalności
 • Świadczenie usług przetwarzania danych

 • Nabywanie I zbywanie nieruchomości

 • Prowadzenie na zlecenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie działalności maklerskiej

 • Świadczenie usług leasingowych oraz pośrednictwo w tym zakresie

 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe

 • Przyjmowanie I przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finnasowych -doradztwo inwestycyjne -wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej -wykonywanie działalności powierniczej,wykonywanie funkcji depozytariusza,banku reprezentanta obligatoriuszy -prowadzenie rejestrów uczestników funduszy -świadczenie usług konsolidacyjno-doradczych w sprawch finansowych -wykonywanie czynności zleconych związnych z prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych _świadczenie usług płatniczych -świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji ora zusług związanych z bezposrednim lub posrednim rozliczaniem instrumentów fiannasowych przez kontrahentów centralnych (ccp) -prowadzenie ksiąg akcyjnych

 • Terminowe operacje finansowe -nabywanie I zbywanie wierzytelności pieniężnych -wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych -zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych w tym również obligacji zamiennych na akcje -dokonywanie obrotu papierami wartościowymi -dokonywanie zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika -nabywanie I zbywanie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką -świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznejw rozumieniu przepisów o usługach zaufania -świadczenie usług underwritingowych,faktoringowych, forfaitingowych oraz pośrednictwo w tym zakresie -wykonywanie na zlecenie czynności należących do zakresu działalności banków zlecających -obejmowanie lub nabywanie akcji I praw z akcji oraz udziałów a także nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych -oferowanie instrumentów finansowych -nabywanie I zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych -świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne I usługowe lub zawieranie I wykonywanie innych umów o podobnym charakterze jeżeli ich przedmiotem są istrumenty finansowe -pośrednictwo w udzielaniu I zaciąganiu pożyczek instrumentów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu banku upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem albo - dwaj prokurenci działający łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą wymienioną w ust. 1 lub z innym pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
 • ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7130 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA" - WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1989