Nazwa pełna

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000535618

NIP

7811765125

REGON

300061423

Data rejestracji

17 grudnia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

16 września 2019 r.

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

355.6 tys. zł

Kapitał wpłacony

355.6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Nadawanie programów radiofonicznych

  • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych I abonamentowych

  • Telekomunikacja

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014