Nazwa pełna

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000535618

NIP

7811765125

REGON

300061423

Data rejestracji

17 grudnia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

355.6 tys. zł

Kapitał wpłacony

355.6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Nadawanie programów radiofonicznych

  • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych I abonamentowych

  • Telekomunikacja

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014