Nazwa pełna

FUNDACJA ŚW. IZYDORA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000515131

NIP

5130238211

REGON

123177364

Data rejestracji

1 sierpnia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

31 października 2017 r.

Adres siedziby

Dworska 1, Więcławice Stare, 32-091 Michałowice, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Uprawa winogron

 • Uprawa drzew I krzewów owocowych ziarnkowych I pestkowych

 • Uprawa pozostałych drzew I krzewów owocowych oraz orzechów

 • Produkcja soków z owoców I warzyw

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; Produkcja wód mineralnych I pozostałych wód butelkowanych

 • Pozostałe przetwarzanie I konserwowanie owoców I warzyw

 • Sprzedaż detaliczna owoców I warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż hurtowa owoców I warzyw

 • Chów I hodowla pozostałych zwierząt

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Introligatorstwo I podobne usługi

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Produkcja gier I zabawek

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach I targowiskach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Pozostały transport lądowy pasażerski

 • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) I pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

 • Badania I analizy techniczne

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Reklama

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Działalność agentów I pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność związana z pakowaniem

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli fundacji; - w sprawach obejmujących rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu, - w pozostałych sprawach upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, oświadczenia składane fundacji oraz doręczenia pism fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014