Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 66, obowiązujące od 20 maja 2020 r.

Nazwa pełna

DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000051003

NIP

1230288525

REGON

012186410

Data rejestracji

12 października 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

35.3 mln zł

Kapitał docelowy

35.3 mln zł

Kapitał wpłacony

35.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składa oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest: - w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie natomiast każdy inny członek zarządu (w tym wiceprezes zarządu) łącznie z innym członkiem zarządu lub łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.DRIRENAERISSA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 48235 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000