Nazwa pełna

DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000051003

NIP

1230288525

REGON

012186410

Data rejestracji

12 października 2001 r.

Adres siedziby

Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

35.3 mln zł

Kapitał docelowy

35.3 mln zł

Kapitał wpłacony

35.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków I artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składa oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest: - w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie natomiast każdy inny członek xarządu (w tym wiceprezes zarządu)łącznie z innym członkiem zarządu lub łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 48235 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000