Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 61, obowiązujące od 23 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000005092

NIP

7251482632

REGON

471544933

Data rejestracji

29 marca 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.2 mln zł

Kapitał docelowy

0.00 zł

Kapitał wpłacony

1.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z projekcją filmów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Przygotowywanie i podawanie napojów

  • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Reklama

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.HELIOS.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6788 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI- SĄD GOSPODARCZY XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999