Nazwa pełna

HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000005092

NIP

7251482632

REGON

471544933

Data rejestracji

29 marca 2001 r.

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.2 mln zł

Kapitał wpłacony

1.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z projekcją filmów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów I wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Przygotowywanie I podawanie napojów

  • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Reklama

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6788 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI- SĄD GOSPODARCZY XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999