Poprzednio

CENTRUM FILMOWE "HELIOS"

Nazwa pełna

HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000005092

NIP

7251482632

REGON

471544933

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 marca 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

1,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,1 mln zł

2021 r.

15 mln zł

2020 r.

4,9 mln zł

2015 r.

50 tys. zł

2013 r.

807,7 tys. zł

2009 r.

7,5 tys. zł

2007 r.

2,2 tys. zł

2007
2009
2013
2015
2020
2021
2022
2,2 tys. zł 7,5 tys. zł 807,7 tys. zł 50 tys. zł 4,9 mln zł 15 mln zł 1,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.HELIOS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6788 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI- SĄD GOSPODARCZY XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999