Nazwa pełna

ŚLĄSKIE CENTRUM RECYKLINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000391421

NIP

6312637785

REGON

242609305

Adres siedziby

Rybnicka 199G, 44-122 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 lipca 2011 r.

Kapitał zakładowy

15,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKA ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

9,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011