Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 13 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB JESIOTROWATYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000354106

NIP

9562269203

REGON

340739644

Data rejestracji

16 kwietnia 2010 r.

Adres siedziby

Słowackiego 80, 87-100 Toruń, Polska

Cel działania

Tworzenie warunków dla wzajemnej pomocy, współpracy i współdziałania zrzeszonych producentów, zwłaszcza w zakresie problemów z rynkami zbytu, przekształceń własnościowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uzyskiwania certyfikatu jakości, wspieranie członków w prowadzeniu działalności gospodarczej. Działania zmierzające do stabilizacji rynku. Do zadań należy w szczególności kształtowanie i upowszechnianie zasad i norm efektywnego postępowania w działalności gospodarczej, dążenie do zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego, opracowywanie i opiniowanie projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora rybnego oraz uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych w tym zakresie. Organizowanie stosownych działań i ocenianie przebiegu współpracy członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej dla osiągnięcia wspólnych korzyści gospodarczych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja dwuosobowa - dwaj członkowie zarządu, pod warunkiem, że choć jeden z nich jest prezesem lub wiceprezesem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010