Poprzednio

IDEA LEASING & FLEET

Nazwa pełna

IDEA FLEET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000035259

NIP

8991015508

REGON

930494344

Adres siedziby

Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

120,6 tys. zł

Kapitał wpłacony

120,6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: dwaj członkowie zarządu spółki działający łącznie lub jeden z członków zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

24 lipca 2014 r.

DKK-98/2014

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2009 r.

30,2 tys. zł

2008 r.

31,2 tys. zł

2006 r.

23,3 tys. zł

2006
2008
2009
23,3 tys. zł 31,2 tys. zł 30,2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.IDEA-FLEET.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5585 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000