Nazwa pełna

"MERA - PNEFAL" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000033962

NIP

1130003167

REGON

011525040

Data rejestracji

22 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.8 mln zł

Kapitał wpłacony

5.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 30332 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001