Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000330978

NIP

6972259875

REGON

301124812

Data rejestracji

4 czerwca 2009 r.

Data ostatniej zmiany

29 października 2018 r.

Adres siedziby

1 Maja 1, 64-100 Leszno, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa I rzeczowa szkole I jej uczniom a w szczególności: 1) pozyskiwanie I pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia, 2) nawiązywanie kontaktów z absolwentami, 3) promocja zespołu szkół rolniczo-budowlanych w lesznie na terenie miasta, województwa, w kraju oraz poza jego granicami, 4) organizowanie konkursów I wystaw szkolnych, 5) pomoc w budowie I remontach szkoły, 6) pomoc w zdobywaniu środków dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, 7) wspieranie finansowe najuboższych uczniów, 8) organizowanie zajęć dodatkowych I pozalekcyjnych, 9) organizacja I finansowanie wycieczek szkolnych I wypoczynku dla dzieci, 10) kreowanie dobrego wizerunku szkoły, 11) współpraca z władzami szkoły, 12) inspirowanie, aktywizowanie I integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły, 13) dokumentowanie I popularyzowanie dorobku historycznego I współczesnego szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli I uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego I kulturalnego, 14) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów I współpracy między społeczeństwami, 15) udzielanie pomocy społecznej uczniom I absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, 16) działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów I absolwentów, 17) promocja talentów naukowych, artystycznych I sportowych uczniów szkoły I pomoc w rozwijaniu talentów, 18) organizowanie spotkań absolwentów, 19) organizowanie lub współudział w organizowaniu obchodów rocznic istnienia szkoły, 20) opracowywanie I wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych I edukacyjnych, 21) ochrona I promocja zdrowia, 22) upowszechnianie kultury fizycznej I sportu wśród młodzieży, 23) ekologia I ochrona środowiska.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Leśnictwo - działalność usługowa związana z leśnictwem

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni - niespecjalistyczne sprzątanie budynków I obiektów przemysłowych

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni - pozostałe sprzątanie

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Badania naukowe I prace rozwojowe - badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozaszkolne formy edukacji - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji - pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozaszkolne formy edukacji - pozaszkolne formy edukacji w zakresie nauki jazdy I pilotażu

 • Pozaszkolne formy edukacji - nauka języków obcych

 • Pozaszkolne formy edukacji - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozaszkolne formy edukacji - działalność wspomagająca edukację

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania - opieka dzienna nad dziećmi

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką - artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką - działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna - działalność obiektów sportowych

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna - działalność klubów sportowych

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna - pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna - pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

SPLSRB@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY