Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 29 października 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000330978

NIP

6972259875

REGON

301124812

Data rejestracji

4 czerwca 2009 r.

Adres siedziby

1 Maja 1, 64-100 Leszno, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa szkole i jej uczniom a w szczególności: 1) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia, 2) nawiązywanie kontaktów z absolwentami, 3) promocja zespołu szkół rolniczo-budowlanych w lesznie na terenie miasta, województwa, w kraju oraz poza jego granicami, 4) organizowanie konkursów i wystaw szkolnych, 5) pomoc w budowie i remontach szkoły, 6) pomoc w zdobywaniu środków dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, 7) wspieranie finansowe najuboższych uczniów, 8) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, 9) organizacja i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci, 10) kreowanie dobrego wizerunku szkoły, 11) współpraca z władzami szkoły, 12) inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły, 13) dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego, 14) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 15) udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, 16) działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów, 17) promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły i pomoc w rozwijaniu talentów, 18) organizowanie spotkań absolwentów, 19) organizowanie lub współudział w organizowaniu obchodów rocznic istnienia szkoły, 20) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, 21) ochrona i promocja zdrowia, 22) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, 23) ekologia i ochrona środowiska.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Leśnictwo - działalność usługowa związana z leśnictwem

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni - pozostałe sprzątanie

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Badania naukowe i prace rozwojowe - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Pozaszkolne formy edukacji - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji - pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozaszkolne formy edukacji - pozaszkolne formy edukacji w zakresie nauki jazdy i pilotażu

 • Pozaszkolne formy edukacji - nauka języków obcych

 • Pozaszkolne formy edukacji - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozaszkolne formy edukacji - działalność wspomagająca edukację

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania - opieka dzienna nad dziećmi

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką - artystyczna i literacka działalność twórcza

 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką - działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - działalność obiektów sportowych

 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - działalność klubów sportowych

 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

SPLSRB@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY