Nazwa pełna

"FUNDACJA CENTRUM PPP"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000316351

NIP

8971747208

REGON

020853141

Data rejestracji

28 października 2008 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego; 2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno- prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego; 3. Opracowanie zasad tzw. Dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego; 4. Popularyzacja wiedzy o metodzie ppp (transfer informacji przez internet, newsletter); 5. Udostępnianie najlepszych wzorców międzynarodowych; 6. Opracowywanie standardów (postępowanie przetargowe, wzory dokumentów i umów); 7. Monitoring rynku ppp w Polsce (monitoring wpływu realizacji projektów ppp na gospodarkę); 8. Stworzenie baz danych (projektów, standardów); 9. Proponowanie zmian legislacyjnych w zakresie ppp; 10. Promowanie przejrzystości i standardów etycznych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 54 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008