Nazwa pełna

FUNDACJA TEO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000297779

REGON

141398045

Data rejestracji

25 stycznia 2008 r.

Adres siedziby

Wiślana 2, 02-317 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej służącej stwarzaniu warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka we wszystkich obszarach jego osobowości: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym. W przekonaniu że "Takie będą rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie" fundacja skupia się na dziele poszukiwania, budowania i propagowania dobrych wzorców dla szkolnictwa Polskiego, w szczególności wzorców wypływających z zasad etyki chrześcijańskiej, opartych o model szkoły przekazującej, we współpracy z rodzicami, czytelne, jednoznaczne wartości.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie. 2. Do podejmowania w imieniu fundacji czynności prawnych, związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych powyżej 10. 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków zarządu fundacji, w tym prezesa zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY