Poprzednio

IDH

Nazwa pełna

IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000290680

NIP

5261039676

REGON

011274140

Adres siedziby

Herbu Janina 5 / U03, 02-972 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 października 2007 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Kapitał docelowy

66 mln zł

Kapitał wpłacony

1,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

500 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 36 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.IDHSA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007