Nazwa pełna

"STP INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000287355

NIP

8681779111

REGON

852736514

Adres siedziby

Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 sierpnia 2007 r.

Kapitał zakładowy

9,9 mln zł

Kapitał wpłacony

12 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wszelkich dokumentów uprawnieni są prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem . W przypadku zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja spółki wykonywana jest przez prezesa zarządu lub samoistnego prokurenta.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

12,6 tys. zł

2017 r.

20,6 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007